Aydınlatma Politikası

Kutes Metal Logosu

Aydınlatma Politikası

KUTES METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

        İşbu Aydınlatma Metni, Kutes Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirketi (“KUTES”) olarak,  Şirket müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin korunması hususunda KUTES olarak azami gayret göstermekteyiz. Bu metin de kişisel verilerinizi KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve İşleme amaçları ve hangi amaçla kimlere aktarılabileceğine dair

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesini temin amacıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde veri sorumlusu olarak KUTES tarafından işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Şartları ve Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve KUTES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, KUTES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı, KUTES tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, KUTES‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve KUTES‘in ve KUTES‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında, KUTES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, KUTES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, KUTES tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, KUTES ‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve KUTES ‘in ve KUTES ‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde KUTES’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. Veri Sahipleri Tarafından Haklarının Kullanılması Usulü
 • KVKK 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Kutes Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KUTES”)’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. 
 • Bu kapsamda “yazılı” olarak KUTES’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 • Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Büyükdere Cad. Spine Tower No:243 K:22/192 Maslak Sarıyer/İstanbul” adresine postalayarak,
 • Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya mobil imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine [email protected] gönderilmek suretiyle, iletilebilecektir.
 • Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular KUTES’e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
 • KUTES’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin KUTES’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. KUTES’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.
 • Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulunca öngörülen işlem ücretini alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde KUTES tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. KUTES’in başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Right Arrow