Etik

Kutes Metal Logosu

İş Etiği ve Ahlak Kuralları Kılavuzu

Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir dilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve KUTES Metal San. Ve Tic. A.Ş. dışı yayınlarda kullanılamaz. Dokümanın kontrollü ve kontrolsüz dağıtımı KUTES Metal San. Ve Tic. A.Ş. prosedürlerine göre gerçekleştirilir.

 • 1. Giriş

  Şirketimiz; kalite politikası gereği aşağıdaki ilkeleri tüm çalışanlarca benimsemiştir. BU kalite politikasını esas alan İş Etiği Ahlak Kuralları ile Şirket çalışanlarına görevlerini yerine getirirken verecekleri kararlarda ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olunması amaçlanmıştır. Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Geçici çalışanlar da dahil olmak üzere, tüm çalışanlar, İş Etiği Ahlak Kuralları’ na uymakla yükümlüdürler. İş Etiği Ahlak Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve kurallara uyulması tüm yönetici rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır. İş Etiği Ahlak Kuralları dokümanının son versiyonunun çalışan tarafından okunması, anlaşılması ve uygulanma taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanın bir üst amirine aittir.

  • Değişim odaklı ve vizyoner yönetim.
  • Çalışanları ile bütünleşmek.
  • Kaliteyi yaşam biçimi haline getirmek.
  • Müşteri memnuniyeti.
  • Kaynak yaratmak.
  • Sürekli eğitim.
  • Sürekli iyileştirme ve verimlilik.
  • İnsan ve çevreye saygı.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak.
  • Yasal ve diğer şartlara uygunluğu taahhüt etmek.
  • Enerji ve doğal kaynakların korunması, verimli kullanımı, çevre yükünün azaltılması.
 • 2. Çalışan İlişkilerimiz

  Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş çalışanlarına değer veren ve onların haklarına saygıyla yaklaşıp koruyan bir şirkettir. Bu çerçevede;

  • İşe almada tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlamak.
  • Şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli ve deneyimli profesyonelleri Şirketimize kazandırmak.
  • Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak.
  • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlamak.
  • Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistemleri kullanmak.
  • Çalışma barışının sürekliliğini sağlamak.
  • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin de alındığı her açıdan güvenli çalışma koşulları sağlamak.
  • İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak.
  • İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmemek.
  • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı tedbirler almak.
  • Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak.
  • İnsan haklarına saygılı olmak, çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensipleri oluşturur.
 • 3. Şirket Dışı İletişim

  • Faaliyet gösterilmekte olan ve yeni girilecek ülkelerdeki ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak.
  • Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak.
  • Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak.
  • Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve kalite konusunda istikrarlı politikalar izlemek.
  • Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak.
  • Satış ve satış sonrası süreçte müşteri memnuniyetini arttırarak birinci tercih olmayı hedeflemek.
  • Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.
  • Tedarikçiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak.
  • Tedarikçiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek.
  • Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek.
  • Tedarikçi denetimlerinde ve ziyaretlerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.
 • 4. Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

  Şirketimizin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılması tüm çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, Şirket çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:

  • Yasalara daima uymak.
  • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek.
  • Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iyi niyetli ve anlayışlı davranmak.
  • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek.
  • Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği ve ahlak kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm prosedürleri uygulamak.
  • Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak.
  • Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak.
  • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak.
  • Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak.
  • Yeni geliştirilen süreçlerin fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak.
  • Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının –bilerek- yetkisiz kullanımından kaçınmak.
  • Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak.
  • Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak/onaylamamak.
  • Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, fabrika ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak.
  • Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak.
  • Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.
  • Şirkete ait mali ve ticari sırların, Şirkete ait rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını sağlamak.
  • İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun Şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, doğrudan veya dolaylı olarak spekülatif amaçlı kullanmamak.
  • Çalıştıkları şirketler, bu şirketlerin müşterileri, iş yaptığı diğer kişi ve kuruluşlarla ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.
  • Ünvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak.
  • Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek.
  • Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş’de devam eden görevini yapmasına zaman, dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak.
  • Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki Şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda yönetime bilgi vermek.
  • Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek.
  • Tedarikçilerden, müşterilerden, Topluluk şirketlerinden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmemek, üçüncü kişilere teklif etmemek, teklif edildiğinde kabul etmemek.
 • 5. İş Sağlığı ve Güvenliği

  Şirketimiz, işyerinde ve işbaşında, iş sağlığı ve güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir.

  • Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.
  • Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.
  • Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç; işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.
 • 6. Siyasi Faaliyet Yasağı

  Şirketimiz siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere, siyasi yorumlara tahsis edilemez.

 • 7. Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri

  7.1. İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü Çalışanlar, Etik Davranış Kuralları’nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu ilk yöneticisine ya da duruma göre Üst Düzey Yöneticisine ve/veya Genel Müdür’e iletmekle yükümlüdürler. Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir. Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir. Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

  7.2. Etik Davranış Kurulu
  Etik kurallar ile ilgili uygunsuz durumların daha iyi değerlendirilmesi, disiplin uygulamalarının devreye alınması ve uygulamalarda paralellik sağlanması için Etik Davranış Kurulu görev yapacaktır. Etik Davranış Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

  • Genel Müdür. (Şirket Etik Davranış Kurulu Başkanı)
  • İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü.
  • Hukuk Danışmanı.
  • Yönetim Temsilcisi.
  • Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise ; iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarma ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma. (Bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz.)
  • Suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise ; olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı.
Right Arrow